Belangenbehartiging

Steunpunt Groene Zorg zet zich in om de samenwerking tussen zorgboerderijen en welzijnssectoren te optimaliseren. Soms moet daarvoor gesleuteld worden aan structuren en aan regelgeving. Het steunpunt volgt de actuele beleidsontwikkelingen in diverse sectoren op de voet en onderzoekt welke kansen daarin schuil gaan voor de verdere ontwikkeling van Groene Zorg in Vlaanderen.


Het Groene Zorgaanbod binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking

De organisatie van het gespecialiseerde ondersteuningsaanbod voor personen met een beperking ondergaat momenteel een grondige transformatie. Mensen met een ernstige beperking hebben meestal nood aan specifieke ondersteuning op het vlak van wonen, dagbesteding, praktische hulp of psycho-sociale begeleiding. Sinds januari 2017 krijgen zij een eigen budget ter beschikking om die ondersteuning aan te kopen. De hoogte van dat budget varieert naargelang de ondersteuningsnood. Met dat budget kunnen zij beroep doen op individuele ondersteuning. Elke zorgboerderij komt in aanmerking om individuele ondersteuning aan te bieden. Lees meer …
Ze kunnen ook beroep doen op een aanbieder van collectieve zorg. Voor een collectieve zorgvorm kan je uitsluitend terecht bij vergunde aanbieders. Binnen specifieke voorwaarden kunnen ook zorgboerderijen zich registreren als collectieve zorgaanbieder. Lees meer …

Wat doet Steunpunt Groene Zorg in het kader van de persoonsvolgende financiering?

 • Modelcontract voor individuele ondersteuning bij dagbesteding.
 • Overleg met de overheid voor de afbakening van registratievoorwaarden voor het aanbod van collectieve zorg op de zorgboerderij.
 • Uitbreiding van het dienstenaanbod naar zorgboerderijen die collectieve zorg aanbieden.

Groene Zorg nog steeds in de kou bij de preventie tegen schooluitval

In 2015 verwerkte Steunpunt Groene Zorg 457 aanmeldingen voor leerlingen uit het secundair onderwijs die een schoolvervangend traject op de zorgboerderij wilden volgen. De zorgboerderijen die leerlingen opvangen namen daarmee alweer een aanzienlijk aandeel in het totale time out-aanbod in Vlaanderen voor hun rekening. Er is echter een belangrijke kanttekening! Voor deze wezenlijke bijdrage aan de Vlaamse onderwijsdoelstellingen heeft het Departement Onderwijs & Vorming tot nog toe geen financiële middelen beschikbaar. De vele inspanningen van de zorgboerderijen en van Steunpunt Groene Zorg worden aldus niet gehonoreerd. Het zoeken van een passende zorgboerderij voor de vele aanmeldingen en de begeleiding van de opstart van de zorgboerderijtrajecten kost het steunpunt ongeveer 110.000euro per jaar. De zorgboerderijen zelf presteren naar schatting 24.000 zorgdagen per jaar voor de begeleiding van schoolvervangende trajecten.

Wat doet Steunpunt Groene Zorg in het kader van het beleid tegen schooluitval?

 • Bij de minister van Onderwijs aandringen op een passende regeling die de specifieke meerwaarde van de zorgboerderij en van het steunpunt in het beleid tegen schooluitval honoreert.
 • In de Landschapstekening voor Schoolexterne Interventies, die in Vlaams-Brabant werd opgemaakt en als voorbeeld geldt voor de organisaties van de netwerken Leerrecht in de andere provincies, staat de rol van de zorgboerderij en van Steunpunt Groene Zorg in de verf.
 • Cijfergegevens verzamelen die het belang van de zorgboerderij in de strijd tegen schooluitval aantonen.

Groene Zorg in samenwerking met de sociale dienst van het OCMW

Land- en tuinbouwers die zorgactiviteiten organiseren kunnen daarvoor een subsidie krijgen van het Departement Landbouw en Visserij. Als voorwaarde geldt dat ze de zorgactiviteit organiseren in samenwerking met een welzijnsvoorziening die erkend is door de Vlaamse overheid. De sociale dienst van het OCMW heeft zo geen erkenning. En dus is het voor de zorgboer niet mogelijk een subsidie te trekken wanneer hij met dergelijke dienst samenwerkt. Dat is jammer want vooral in landelijke gebieden is het OCMW vaak de enige dienstverlener met een vaste permanentie. In samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten werkte Steunpunt Groene Zorg een proefproject uit voor de Westhoek en het Waasland. Bij de federale overheid Maatschappelijke Integratie dienden we een financieringsaanvraag in. Niettegenstaande het idee op veel sympathie en lof kon rekenen, ook bij de lokale besturen uit de projectgebieden, moest de federale minister het projectidee afblazen omwille van bezuinigingen.

Wat doet Steunpunt Groene Zorg om de samenwerking met de sociale dienst OCMW te ondersteunen?

 • We laten het projectidee niet vallen en zullen dit opnieuw aankaarten bij de federale overheid.
 • Indien het project goedkeuring zou krijgen, zullen we werk maken van een samenwerkingskader op maat van het OCMW.

Ronde Tafel van Arbeidszorg

De zorgboerderij biedt een unieke meerwaarde voor volwassen mensen die omwille van hun kwetsbare situatie (nog) geen uitzicht hebben op een tewerkstelling. Niettegenstaande dat gebrek aan perspectief zoeken ze toch een arbeidsmatige, zinvolle dagbesteding. We beschouwen een dergelijke dagbesteding als een met zorg omringde arbeid. We spreken daarom van arbeidszorg. In Vlaanderen verenigen alle aanbieders van arbeidszorg zich in een Ronde Tafel. Deze ronde tafel neemt standpunten in over de uitdagingen waarvoor de arbeidszorgsector zich geplaatst ziet. 
Sinds het najaar 2017 zit ook Steunpunt Groene Zorg mee aan de Ronde Tafel. Met hun aanbod van actieve dagbesteding aan meer dan 1.000 volwassen en kwetsbare mensen zijn Groene Zorgaanbieders immers geen kleine speler in het veld.

Steunpunt Groene Zorg wil dat naast de arbeidszorgaanbieders ook de arbeidszorgplaatsen erkend worden als gesprekspartner bij beleidsontwikkeling. Concreet vraagt het steunpunt de erkenning en financiering van een actief werkpostenbeleid. Wat voor zin heeft het immers om trajecten te financieren als er onvoldoende (kwaliteitsvolle) plekken zijn om die trajecten te laten plaatsvinden? 

Wat doet Steunpunt Groene Zorg om de zorgboerderij een plaats te geven binnen arbeidszorg?

 • In de werkgroep Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen wordt systematisch het standpunt verdedigd om de arbeidszorgplaats als een afzonderlijke speler binnen het aanbod te erkennen.
 • We benaderen vertegenwoordigers in de Ronde Tafel Arbeidszorg om ons standpunt te verduidelijken.
 • We vragen dat de instapdrempel voor de creatie van arbeidszorgplaatsen door werkgevers uit de reguliere sector zou verlaagd worden.


“Wie het echt goed voor heeft met inclusie moet de moed hebben om in te zien dat ook reguliere ondernemingen, mits randvoorwaarden en omkadering (zoals die er ook zijn voor de sociale economie), wel degelijk een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de creatie van arbeidszorgplaatsen.”