Het samenwerkingsprotocol met Steunpunt Groene Zorg

Het samenwerkingsprotocol is een protocol dat zorgboerderijen en welzijnsvoorzieningen afsluiten met Steunpunt Groene Zorg. Het protocol legt de engagementen van deze drie partijen (SGZ, voorziening en zorgboerderij) tegenover elkaar vast.
Het gaat ervan uit dat de activering of beleving op een zorgboerderij onderdeel is van een hulpverleningstraject.

Engagementen van de begeleidende voorziening
- weegt af of de aanmelding aansluit bij de inzetbaarheid van een zorgboerderij
- gebruikt het aanmeldingsformulier om een aanvraag bij SGZ in te dienen
- waarborgt bij de opstart dat alle informatie (ook deze die deel uitmaakt van de persoonlijke levenssfeer van de zorggast) die redelijkerwijs noodzakelijk is om de samenwerking te doen slagen, wordt overgedragen aan de zorgboerderij
- start de samenwerking pas op na ondertekening van een schriftelijke overeenkomst tussen alle partijen (zorgboerderij, welzijnsvoorziening en zorggast)
- bewaakt dat de draagkracht van de zorgboerderij niet overschreden wordt
- maakt tijdens het traject voldoende tijd voor de begeleiding en ondersteuning van zorggast én zorgboerderij
- is telefonisch bereikbaar tijdens de uitvoering van de zorgboerderijactiviteiten
- brengt verslag uit bij SGZ over het verloop van de samenwerking
- organiseert bij de beëindiging van een overeenkomst een afrondingsgesprek met alle betrokken partijen

Engagementen van de zorgboerderij
- aanvaardt een screeningsbezoek door SGZ
- kan een attest van goed gedrag en zeden voorleggen
- maakt tijd voor kennismakings-, opstart- en opvolgingsgesprekken
- respecteert de afspraken zoals gemaakt in het afsprakenplan en volgt de richtlijnen die de begeleidende voorziening tijdens opvolggesprekken meegeeft