Aanbod collectieve polis

Indien de zorggast niet of onvoldoende verzekerd is via de voorziening die hem begeleidt of door een eigen privé-verzekering, kan hij aansluiten bij de collectieve polis die Steunpunt Groene Zorg heeft afgesloten.

Wat dekt de polis?

Het risico op burgerlijke aansprakelijkheid. Dit kan zich voordoen wanneer de zorggast tijdens de zorgboerderijactiviteiten schade toebrengt aan andere personen en de omstandigheden maken dat de zorgboer daarvoor niet verantwoordelijk kan gesteld worden.
Volgende kosten worden gedekt:
- materiële schade: max. 6,5 miljoen euro (de eerste schijf van 249,32 euro moet door de zorggast zelf betaald worden)
- lichamelijke schade: max. 23 miljoen euro

Rechtsbijstand ingeval van betwisting.

Het risico op lichamelijke ongevallen. Dit risico dekt de lichamelijke schade van de zorggast voor zover er geen derde persoon aansprakelijk kan gesteld worden voor het ongeval. De verzekering betreft enkel het gedeelte van de kosten die niet terugbetaald worden vanuit de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Volgende kosten worden gedekt
- geneeskundige verzorging: max. 2.500 euro (de eerste schijf van 25 euro moet door de zorggast zelf betaald worden)
- kosten bij overlijden: max. 2.500 euro

 

 

Hoe aansluiten bij de collectieve polis van Steunpunt groene zorg?

Om aan te sluiten vul je het formulier 'Aansluitingsfiche collectieve polis SGZ' (zie rechterkolom op deze pagina) volledig in. Het ingevulde formulier bezorg je aan de provinciale consulent Groene Zorg. Vanuit onze administratie ontvang je vervolgens een uitnodiging om de aansluitingskosten op het rekeningnummer van Steunpunt Groene Zorg vzw over te schrijven.
Let op!
Pas vanaf het moment dat het bedrag van de aansluitingskost op ons rekeningnummer staat, gaat de periode van risicodekking in!

Je kan kiezen om voor beide of voor één enkel risico aan te sluiten. De kostprijs bedraagt:
- voor het risico burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand: 30euro/jaar
- voor het risico lichamelijke ongevallen: 20 euro/jaar

Voor een aansluiting na 1 juli betaal je de helft van deze kostprijs. Daarmee ben je dan verzekerd tot 31 december van het lopende jaar.

In januari ontvang je de uitnodiging om de aansluitingskosten voor het nieuwe jaar over te schrijven.

Wat bij schadegeval?

Indien er zich een schadegeval voordoet en de zorggast is aangesloten bij de collectieve polis van Steunpunt Groene Zorg: neem contact met de consulent van jouw provincie of met een collega.
De aangifte van het schadegeval moet binnen 8 dagen gebeuren bij de verzekering van SGZ. Vraag daarvoor het aangifteformulier bij SGZ.